loading

Het Sociaal Fonds

Wat is het?

Een sociaal fonds wordt opgericht op het niveau van een bedrijfssector. Het wordt vaak ‘paritair’ beheerd, d.w.z. door de werkgevers en de vakbonden van de betrokken sector. Het sociaal fonds 336 is uitsluitend gericht op de werknemers en werkgevers van de vrije beroepen van het paritair comité 336: advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, architecten, landmeters-experten en dierenartsen.

Wat is de rol ervan?

Een sociaal fonds int de vakbondspremies waarover in de sectorale overeenkomsten werd onderhandeld en die de werkgever verschuldigd is aan werknemers die lid zijn van een vakbond. Het geld dat op deze rekeningen gestort wordt, wordt herverdeeld onder de verschillende vakbondsorganisaties naar rato van hun aantal leden in de bedrijven.